វិញ្ញាសារទី៤

1-គណនា \displaystyle I= \lim_{x \to 0} \frac{ \sqrt{1+x}- \sqrt{1-x}}{ \sqrt[3]{1+x}- \sqrt[3]{1-x}}.

2-(a)គេអោយ y= \dfrac{x^{3}}{1-x};​ គណនា y^{(7)}?

(b) ប្រើទ្រឹស្តី Lagrang បង្ហាញវិសមភាពខាងក្រោម:
|arctga- arctgb| \leq |a-b|.

3-(a)គណនា I= \displaystyle \int xln^{2}x.dx;

(b) គណនា \displaystyle \int_{0}^{ \pi }(1-cosx)^{n}.dx.

4-សិក្សាភាពជាប់របស់អនុគមន៍: y= \displaystyle \lim_{n \to +\infty} \frac{x+x^{2}e^{nx}}{1+e^{nx}}.

5-ចូររកចំនួនថេរ m ដើម្បីអោយកន្សោម (e^{x}siny+2m^{2}xcosy)dx+(e^{x}cosy-mx^{2}siny)dy ជាឌីផេរ៉ង់ស្យែលគ្រប់នៃអនុគមន៍ពីរអញ្ញត្ត F(x,y).
-កំនត់អនុគមន៍ F(x,y) ពេល F(0, \dfrac{ \pi }{2})=2 , m=1.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s