វិញ្ញាសារទី១

វិញ្ញាសារទី​១

-កំនត់និយមន័យឌីផេរ៉ង់ស្យែល​ និង​ អាំងតេក្រាលមិនកំនត់។បង្ហាញរូបមន្តអាំងតេ​ ក្រាលដោយផ្នែក។
-គណនាលីមីតខាងក្រោមៈ
ក-​​​ \displaystyle \lim_{x \to \frac{ \pi}{3}} \frac{sin(x- \frac{ \pi}{3})}{1-2cosx}

ខ- \displaystyle \lim_{x \to 0} (x+e^{2x})^{ \frac{1}{x}}

-គេអោយ​អនុគមន៍ \displaystyle y= \frac{lnx}{x}
ក-គណនា dy,d^{2}y
ខ-រកសមីការអាសីមតូត
គ-រកបរមានៃអនុគមន៍
-គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម៖
ក-A= \int \displaystyle \frac{1+e^{arctgx}}{1+x^{2}}dx
ខ-B= \int \displaystyle \frac{x-1}{x^{2}+x+1}dx
គ-C= \int \displaystyle \frac{x+sinx}{1+cosx}dx

– ក-ឧបមាថា​ f(x) ជាអនុគមន៍សេស​ ហើយមានដេរីវេ។បង្ហាញដេរីវេរបស់វាជាអនុគមន៍គូ
ខ-ឧបមាថា​ f(x) ជាអនុគមន៍ខួបជាមួយខួប​ T​ ហើយមានដេរីវេ។បង្ហាញដេរីវេរបស់វាជាអនុគមន៍ខួបមានខួប​ T
-​គេអោយ Z=arctg \displaystyle \frac{y}{x}+ln \sqrt{x^{2}+y^{2}} ។ចូរគណនា៖
dz(1,0) A=(x+y)z'_{x}-(x-y)z'_{y}
d^{2}z(1,0) B=z''_{xx}+z''_{yy}


ចុចមើលចំលើយ

Advertisements

One response to “វិញ្ញាសារទី១

  1. Pingback: វិញាសារប្រលងក្នុងសាកលវិទ្យល័យនានានៅវៀតណាម « math

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s